Monday, 26 January 2009

من این آهنگ را سال ها با صدای فریدون فرخزاد شنیده بودم و دوست می داشتم। پارسال نسخه ی اصلی اش را پیدا کردم و کلی علاقه ام به ش بیشتر شد، و البته که علاقه ام به نسخه آقا فری تغییری نکرد. برادرز فور (Brothers Four) یک گروه فولک امریکایی است که سال ۱۹۵۷ در سیاتل کارش را شروع کرد، و اگر سری به سایتشان بزنید می بینید که هنوز هم پا برجاست و کنسرت می دهد و عنوان longest surviving برایش خیلی نامربوط نیست. یکی زیر آهنگ پیغام گذاشته باورش سخت است که یک وقتی رادیو را روشن می کردی و این جور چیزها می شنیدی.

No comments: