Saturday, 7 March 2009

توضیح

«ازم می پرسند که این فیلم را توضیح بدهید، یا در مورد این قسمت چه آنالیزی دادید،
به، سینما و تاتر توضیح ندارد که. بروید بنشینید بخندید، گریه کنید، هوار بکشید. مثل هواپیما نیست که اولش بگویند کمربند ببندید و صندلی را صاف کنید. راحتتون کنم برید هر غلطی خواستید بکنید.»

یک - امروز صبح یک منتقد سینما آورده بودند برنامه «چای یا قهوه»، یک جا یک تکه از کن چندین سال پیش نشان داد که یارو این را گفت.
دو - اگر فرانسه بلدید جمله ی آخر این بود : دمرده وو.

1 comment:

شهرزاد said...

سلام دوست من
من می خونمت همیشه
وجزادلیست من هستی
ولی نمی دونم کامنتام میان یانه
به هرحال
خوش می نویسی